Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   
Αι Μεταλλαγαί του σκοπού της Ελληνικής Φιλολογίας κατά την τελευταίαν εκατονταετηρίαν
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Αναβίωσις των Κλασσικών Σπουδών εν Ελλάδι από της Απελευθερώσεως και εντεύθεν
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αι πνευματικαί δυνάμεις του Έθνους κατά τον υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνα - Λόγος
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Αγών του 1821 και αι πρώται υπέρ αυτού Φιλελληνικαί εκδηλώσεις
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Βραβείον Νόμπελ και αι υποψηφιότητες Παλαμά και Καζαντζάκη
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Υπόμνημα (1920) περί Εξερευνήσεως των εν Ενετία Κρητικών Αρχείων
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Μαζί δημοσιεύονται και Γ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ: Αι Κρητικαί Μελέται και Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Τι είναι δι` ημάς το Αρκάδι;)
 
Αι περί της Κρήτης εν τη Δυτική Ευρώπη Ειδήσεις εκπνεούσης της Ενετοκρατίας εν τη νήσω
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1